داستان جف بزوس که آمازون را با درآمدهای فزاینده و سودهای صفر برای چندین دهه اداره می کرد در دنیای تکنولوژی افسانه ای شده است. در ابتدا ، بخشی از جامعه سرمایه گذاری معتقد بودند که سودآوردی کم آن نشانه این است که کسب و کار آن در درازمدت ناپایدار است. با این حال، امروزه […]