جین جیکوبز بی امان بود و در جستجوی اینکه بفهمد واقعاً چه چیزی شهر را می سازد، جلوی هرکسی ایستاد. نیاز به جین جیکوبز و شهرسازی چشم نواز او در مقیاس انسانی مانند همیشه قوی است. شاهکار او مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا (1961) با جزئیات درخشان بوم شناسی پیچیده نحوه کار کردن (نیویورک) […]